Юридическая информация

 • Информированное добровольное согласие пациента

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМУС»

   

   

  Додаток 2

  До Публічного договору про надання платних медичних послуг  

   

  Затверджено

  Наказ Міністерства охорони здоров’я України

  14 лютого 2012 року №110

   

  ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА НА ПРОВЕДЕННЯ  ОПЕРАЦІЇ ТА ЗНЕБОЛЕННЯ

   

  Я, ________________________________________________________________________,одержав(ла) від ТОВ «Домус» інформацію про характер мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування.

               Я ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав(ла) в повному обсязі роз’яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов’язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стану здоров’я дитини). Я поінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитися на стані здоров’я.

               Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування.

               Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

           Я даю згоду на внесення до локальної інформаційної госпітальної системи, яка ведеться закладом охорони здоров’я, моїх (моєї дитини) персональних даних, у тому числі даних щодо стану мого здоров’я, поставлених мені діагнозів, призначеного лікування та його перебігу.

  Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

   

  Інформацію надав лікар _____________________ «_______»_________________20__р.

                                                              (ПІБ)

   

  Я, ___________________________________________, згодний(на) із запропонованим планом лікування  

   

   

  ________________________________________      «_______»_________________20__р.

    

 • МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
 • ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМУС»

   

  Додаток 3

  До Публічного договору про надання платних медичних послуг

   

  Затверджено Наказом  Генерального директора

  ТОВ «Домус»  №1-а від 09.10.2019

  Політика конфіденційності та обробки  персональних даних

  Зміст

  1.  Визначення понять

  2.  Обсяг та мета збору ПД

  3.  Згода на обробку ПД та права Суб’єктів ПД, як суб’єкта персональних даних

  4.  Обробка ПД та конфіденційність

  5.   Зміни до Політики

   

  Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних (надалі за текстом –

  «Політика») є додатком до Договору публічної оферти про надання платних медичних послуг (надалі за текстом – «Договір») та є його невід’ємною частиною. Терміни з великої літери, вживаються у значенні, наданому їм в Договорі , якщо інше прямо не випливає з тексту Політики.

  Починаючи використання Послуг, шляхом проставлення відмітки про прийняття Політики конфіденційності та обробки персональних даних, Суб’єкт ПД надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цією Політикою.

  Крім того, Суб’єкт ПД погоджується з тим, що окрім його персональних даних, також використовуються та обробляються інша інформація та непрямі дані (інформація про з’єднання, системна інформація тощо) у спосіб, викладений у цій Політиці.

   

  1.  Визначення понять

  1.1.  Персональні дані (далі – «ПД») – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

  1.2.  Володілець персональних даних – фізична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено  законом.

  1.3.   Розпорядник персональних даних – юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

  1.4.   Суб’єкт персональних даних (далі - «Суб’єкт ПД») – фізична особа, персональні дані якої обробляються. Суб’єктом ПД є Пацієнт.

  1.5.   Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

  1.6. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

  2.  Обсяг та мета збору ПД

  2.1.  Виконавець збирає наступні ПД:

  2.1.1.     дані Суб’єктів ПД, які надаються ними при реєстрації у Мобільному додатку, включаючи, але не обмежуючись наступними:

  • Прізвище, ім’я, по-батькові;
  • Контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону тощо);

  2.1.2.  дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Суб’єкта ПД програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Суб’єкта ПД (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Мобільному додатку), час доступу, адрес запитуваної сторінки.

  2.1.3.   дані Суб’єкта ПД, які вводяться ними або іншими Суб’єктами ПД до Мобільного додатку або формуються Мобільним додатком при використанні Суб’єктами ПД Мобільного додатку, наданні та отриманні Суб’єктами ПД Послуг, в тому числі але не виключно:

  • інформація про стан здоров’я Суб’єктів ПД, включаючи інформацію, яка містить лікарську таємницю;
  • історія замовлень та надання Послуг.

  2.1.4.   Інші дані, збір яких передбачено Договором, цією Політикою чи законодавством.

  2.2.  Метою обробки ПД є:

  • Забезпечення використання Суб’єктом ПД Мобільного додатку і надання та отримання Суб’єктом ПД Послуг;
  • надання Суб’єкту ПД, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Суб’єкта ПД, зокрема до результату наданих Послуг, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами наданих Послуг, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються Послуг;
  • виконання Виконавцем та Виконавцями обов’язків, покладених на них законодавством;
  • покращення якості Мобільного додатку, розробка нових послуг, що можуть надаватися Суб’єктам ПД;
  • використання знеособлених даних для статистичних цілей;
  • таргетинг реклами.

  3.  Згода на обробку персональних даних та права Суб’єктів ПД, як суб’єкта персональних даних

  3.1.   Суб’єкт ПД, шляхом реєстрації у Мобільному додатку підтверджує надання згоди на обробку ПД та згоду з умовами цієї Політики:

  3.1.1.  добровільно надає Виконавцю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку, включаючи збирання, реєстрацію, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (у тому числі передачу і транскордонну передачу та поширення), знеособлення, блокування, його ПД, в обсязі та з метою, передбаченими цією Політикою та Договором;

  3.1.2.  не вимагає здійснювати інформування про передачу (поширення) його ПД, добровільно наданих Виконавцю, третім особам чи отримання згоди Суб’єкта ПД на таку передачу, якщо ця передача (поширення) проводиться з метою реалізації правовідносин, обумовлених Договором;

  3.1.3.   підтверджує свою згоду на надання його ПД на письмовий запит Виконавцю (який вже надав Послугу даному Суб’єкту ПД). Така інформація може бути надана заявнику у вигляді листа, надісланого на електронну пошту. Суб’єкти ПД підтверджують, що вживатимуть всіх необхідних заходів для недопущення сторонніх осіб до електронної пошти;

  3.1.4. надає свою згоду на відправку йому Виконавцем будь-якими засобами зв’язку текстових, мультимедійних та голосових повідомлень (в тому числі SMS та MMS) з інформацією щодо Мобільного додатку, Послуг, новин, та будь-яких інших повідомлень рекламного, комерційного чи маркетингового характеру. Відмовитися від таких повідомлень та розсилок Суб’єкт ПД може шляхом відправки листа на адресу електронної пошти Виконавця.

  3.1.5.  підтверджує, що він письмово повідомлений Виконавцем про збір його ПД в момент їх збору, їх зміст, володільця ПД, мету збору та осіб, яким вони передаються, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якої суб'єкт ПД має право:

  3.1.5.1.   знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх ПД, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника ПД або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

  3.1.5.2.  отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД;

  3.1.5.3.  на доступ до своїх ПД;

  3.1.5.4.   отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його ПД, а також отримувати зміст таких ПД;

  3.1.5.5.   пред’являти вмотивовану вимогу володільцю ПД із запереченням проти обробки своїх ПД;

  3.1.5.6.   пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

  3.1.5.7.   на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

  3.1.5.8.  застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД;

  3.1.5.9.   вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх ПД під час надання згоди;

  3.1.5.10.  відкликати згоду на обробку ПД;

  3.1.5.11.  знати механізм автоматичної обробки ПД;

  3.1.5.12.  на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  3.2.  Суб’єкт ПД також має право вимагати від Виконавця видалення його ПД з Мобільного додатку. При цьому, Виконавець видаляє з Мобільного додатку ПД Суб’єкта ПД, які він вимагає видалити, за винятком тих, які мають зберігатися у Виконавця згідно вимог законодавства України. У разі такого видалення даних, Виконавець може видалити аккаунт Суб’єкта ПД і припинити доступ Суб’єкта ПД до Мобільного додатку та припинити можливість отримання ним Послуг за допомогою Мобільного додатку.

  3.3.  Надана Суб’єкт ПД згода на обробку ПД діє протягом невизначеного строку і може бути відкликана в будь-який момент. Заяви щодо відкликання згоди на обробку своїх ПД та інші заяви та запити на реалізацію прав Суб’єкт ПД, мають направлятися Суб’єктам ПД на електронну адресу Виконавця.

  3.4.  Суб’єкт ПД погоджується, що у випадку внесення довіреною ним особою даних у Мобільному додатку для надання Послуг у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Суб’єкт ПД надав попередню згоду такій особі на використання його ПД, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги, та підтверджує, що така довірена особа діяла від імені Суб’єкта ПД та в його інтересах. Суб’єкт ПД підтверджує, що надає право такій довіреній особі надавати від його імені згоду на обробку ПД. Якщо під час попереднього оформлення Суб’єкт ПД форми на надання Послуг у Мобільному додатку було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Суб’єкт ПД надає згоду на відправлення повідомлень, пов’язаних із його замовленням Послуг, саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації після її отримання, несе така третя особа.

  3.5.  Відкликання Суб’єктом ПД згоди на обробку ПД призводить до видалення аккаунту Суб’єкта ПД і припинення його доступу до Мобільного додатку та припинення можливості отримання Суб’єктом ПД Послуг за допомогою Мобільного додатку.

  4. Обробка ПД та конфіденційність

  4.1. Будь-які ПД чи інша інформація, розміщена, поширена чи доступ до якої надано Суб’єктом ПД у Мобільному додатку, є конфіденційною та обробляється в порядку, передбаченому Договором та цією Політикою.

  4.2.  Для цілей та в розумінні чинного законодавства (в т.ч, але не виключно, Закон України

  «Про захист персональних даних») володільцем та розпорядником ПД є Виконавець.

  4.3.  Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень Договору.

  4.4.  Суб’єкти ПД усвідомлюють та погоджуються, що для отримання Послуг їм рекомендовано надавати повну та достовірну інформацію (в т.ч., якщо виникає необхідність, відповідні копії діагностичних документів тощо) Виконавцю, запитувану ним для надання Послуги.

  4.5. Виконавець може здійснює аудіо- та відеозаписи дій Суб’єкта ПД у Мобільному додатку для здійснення подальшого керування Мобільним додатком. Такі записи

  розглядаються Виконавцем як конфіденційні і використовуються ним у чіткій відповідності до чинного законодавства щодо захисту даних та внутрішньої політики Виконавця.

  4.6. Ідентифікаційні, контактні дані Суб’єктів ПД, а також дані про отримані ними Послуги і стан їх здоров’я містяться у кабінеті Суб’єкта ПД у Мобільному додатку і недоступні для перегляду іншими користувачами Мобільного додатку. Замовляючи Послуги, Суб’єкт ПД самостійно визначає, які саме його ПД будуть передані Виконавцю для надання Послуги. Суб’єкт ПД тим самим надає згоду Виконавцю на передачу відповідному Виконавцю ПД Суб’єкта ПД в обсягу, визначеному Суб’єктом ПД. Виконавець не несе відповідальності за обробку Спеціалістом ПД Суб’єктів ПД та збереження Спеціалістом конфіденційності таких даних, Спеціаліст несе за це відповідальність самостійно.

  4.7. Мобільний додаток має право використовувати та надавати доступ до особистих кабінетів Спеціалістом, з метою ознайомлення із розміщеною на них інформацією щодо Спеціаліста (його рівня кваліфікації, спектру надаваних послуг та ін) та для можливості залишення анонімних коментарів, відгуків або опитування щодо наданих таким Спеціалістом Послуг з метою моніторингу та аналітики таких Послуг та якості їх надання.

  4.8. З метою ознайомлення Спеціаліста, який надає Послуги, з певною інформацією та можливості перевірки інформації щодо відповідності наданої ним Послуги очікуваним запитам Суб’єкта ПД (наскільки Суб’єкт ПД задоволений отриманою послугою), в т.ч. для аналітичних цілей та з метою допомоги Спеціалістам вдосконаленню їхніх процесів та послуг, Виконавець може надавати таку інформацію Спеціалісту:

  • факт, що Суб’єкт ПД зареєстрований на Мобільному додатку;
  • факт того, що певний Суб’єкт ПД не зареєстрований на Мобільному додатку;
  • ступінь задоволення Суб’єкта ПД наданою Послугою (в т.ч. наданий відгук щодо Послуги).

  4.9.  Виконавець в будь-якому разі не поширює та не надає доступу жодним Спеціалістам та іншим особам щодо того, чи Суб’єкт ПД отримував Послуги чи будь-яку іншу інформацію, що може бути надана за допомогою Мобільного додатку, певним Спеціалістам під час прийому або консультації. Така інформація може бути використана Спеціалістом, який надавав Послугу даному Суб’єкту ПД, та/або Спеціалістом для полегшення отримання/надання Послуг у майбутньому, де може знадобитися подальша медична інформація, щоб підтвердити право Суб’єкта ПД на отримання Послуг.

  4.10. Інформація про Суб’єктів ПД, яка передається Спеціалістам, не призначена для використання її жодним Спеціалістом, іншою особою, в тому числі з метою негативного впливу на поточні чи майбутні відносини Суб’єкта ПД у сфері страхування (укладення договору страхування, отримання страхової премії тощо).

  4.11. Якщо Суб’єкт ПД раніше надав свою згоду або вказав, що не заперечує проти надання своїх ПД, які використовуються для маркетингових цілей Виконавцем, Виконавець може також використовувати інформацію, що надається йому Виконавцем, для маркетингових цілей.

  4.12. Суб’єкт ПД зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої ПД в графи у Мобільному додатку. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між ПД Суб’єкта ПД, зазначеними у Мобільному додатку, і ПД Суб’єкта ПД, наданими ним при отриманні Послуги (паспортні дані та ін.), Виконавець/ Спеціаліст з метою забезпечення конфіденційності інформації, залишає за собою право відмовити в забезпеченні надання послуги Суб’єкту ПД до моменту з’ясування особи Суб’єкта ПД.

  4.13. Під час обробки ПД Виконавець здійснюватиме усі необхідні організаційні і технічні заходи для захисту ПД від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, знищення, зміни, блокування, відтворення, поширення, а також інших неправомірних дій. Обробка ПД Виконавцем здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, і з дотриманням установлених законодавством вимог до забезпечення безпеки ПД.

  5.  Зміни до Політики

  5.1. Виконавець залишає за собою право переглядати та змінювати умови цієї Політики в односторонньому порядку.

  5.2. У випадку внесення змін до умов Політики, Виконавець повідомляє Суб’єктів ПД про такі зміни та оновлення редакції Політики під час отримання Суб’єктами ПД доступу до Мобільного додатку. Подальше використання Мобільного додатку вважатиметься прийняттям таких переглянутих умов, і Суб’єкт ПД несе відповідальність за дотримання таких умов під час використання Мобільного додатку. Доступ Суб’єкта ПД до Мобільного додатку після повідомлення про зміни в Політиці є свідченням того, що Суб’єкт ПД погоджується зі зміненими умовами.

  5.3. Зміни в Політику вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

   

   

 • ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР о предоставлении платных медицинских услуг

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМУС»

   ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

  про надання платних медичних послуг

   Товариство з обмеженою відповідальністю «Домус», в особі директора Товариства Чернявської Валентини Миколаївни, що діє на підставі Статуту, в подальшому – «Виконавець», пропонує необмеженому колу фізичних осіб, в подальшому «Замовникам» та/або «Пацієнтам»  укласти Договір про надання платних медичних послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах.

   1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  1.1. Послуги – перелік платних медичних послуг, в тому числі: домашнє телеконсультування, телеметрія, телемедицина, телемедична консультація, телемоніторинг та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором, в тому числі, з використанням телемедичних технологій (онлайн-сервісу «Особистий кабінет», Мобільного додатку, телефону). Результатом надання послуг з використанням телемедичних технологій є надання Пацієнту медичного висновку/рекомендацій .  

  1.2. Замовник – Пацієнт чи представник пацієнта, який Акцептував Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, підписав Анкету, активував онлайн-сервіс «Мобільний додаток Добродок+», замовив телемедичну послугу, надав персональні дані для внесення до особистого кабінету «Медична карта», здійснив запис до лікаря та отримав консультацію за допомогою мобільного додатку «Добродок+».

  Замовник несе всі ризики, пов’язані з використанням телемедичних технологій будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу, Виконавець зобов’язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках законодавства України щодо припинення можливості користуванням телемедичними послугами не уповноваженими на те особами.

  1.3. Пацієнт – фізична особа, якій надаються медичні послуги.

  1.4. Виконавець  - ТОВ «Домус», що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 23940504), місцезнаходження: 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Академика Старобудова, будинок 1, Ліцензія на медичну практику серії АГ № 600646.

  1.5. Сторони – Замовник/Пацієнт та Виконавець.

  1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

  1.7. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Згода з умовами оферти здійснюється Замовником в дату акцепту з впровадженням за вибором Замовника одного із способів акцепту, як вони визначені нижче.

  Акцепт здійснюється, шляхом:

  - замовлення дистанційних консультацій із застосуванням телемедичних послуг, телефону (при дзвінку на номер+38 080 033 0036) або мобільного додатку (при обранні лікаря, способу спілкування та із застосуванням функції «Оформити консультацію»);

  - заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової або електронної Анкети (акцепт), примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця;

  - оплати послуг Виконавця на його поточний рахунок;

  Датою укладання договору в такому випадку вважається дата замовлення послуг, дата підписання Анкети або дата оплати, виходячи з того, яка з подій сталась раніше.

  1.8. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.doctele.ai, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

  1.9. Мобільний додаток - додаток Dobrodoc+ для операційних систем IOS і Android, призначений для надання Послуг. Мобільний додаток є об'єктом інтелектуальної власності. Використання Мобільного додатку здійснюється з використанням кодів та (або) паролів.

  1.10. Медична карта -  особистий кабінет у мобільному додатку, надає Замовнику можливість пройти реєстрацію,  замовити послуги та здійснювати доступ до даних про деталі замовлених послуг у Виконавця. Доступ до особистого кабінету здійснюється із використанням кодів і (або) паролів.

  1.11. Спеціаліст – особа яка має медичну освіту та відповідний стаж в медичній сфері відповідного напрямку, що є працівником Виконавця або залучена ним для надання Послуг Пацієнту.

  1.12. Медичний висновок – висновок лікаря щодо можливого захворювання, що містить рекомендації про необхідність проведення додаткових обстежень або про необхідність проведення очного прийому або інші рекомендації.

  1.13. Всі додатки до цього Договору (в тому числі змін до Договору) розміщуються на Сайті виконавця та вважаються доведеними та прийнятими  Пацієнтом з дня їх оприлюднення.

  1.14. Прайс-лист – діючий перелік медичних послуг Виконавця із зазначенням цін, який опублікований на Сайті Виконавця  та може бути змінений в односторонньому порядку або внесенням змін, шляхом розміщення Договору у новій редакції.  

  1.15. Даний Договір розміщений на сайті Виконавця за електронною адресою: https://www.doctele.ai, набирає чинності з дати його оприлюднення на Сайті та діє до дати оприлюднення заяви про відкликання Договору.

  1.16. Цей Договір укладений між Виконавцем і Замовником/Пацієнтом, які вчинили акцепт оферти з використанням одного із Способів Акцепту в Дату Акцепту (як вони визначені вище).

  До моменту укладання акцепту Замовник/Пацієнт підтверджує, що ознайомлений з усіма умовами цього Договору,  додатками та іншими документами розміщеними на Сайті Виконавця.

   2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Даний Договір є публічним договором оферти та складений відповідно до чинного законодавства України  (ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). Договір вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником/Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

  2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатками, Виконавець зобов’язується надати Замовнику/Пацієнту Послуги у відповідності до ліцензійних умов Виконавця, за ціною згідно Прайс-листа, з урахуванням графіку роботи Виконавця та його працівників, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги.

  2.3. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг узгоджується сторонами шляхом   реєстрації (внесення особистих даних Пацієнта) в Медичній карті через Мобільний додаток, заповнення електронної Анкети Замовником, або за телефоном +38 080 033 0036.

  2.4. Виконавець має право в будь-який час вносити будь-які зміни в Договір без будь-якого попереднього або наступного узгодження з Замовником. Зміни, внесені до Договору, вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не зазначено Виконавцем. Замовник повинен самостійно ознайомитися з умовами договору на Сайті перед запитом будь-якої послуги з числа Послуг на предмет нових версій Договору.

  2.5. Місцем надання Послуг вважаються місцезнаходження Виконавця.

   3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  3.1. Виконавець має право:

  3.1.1. Вносити в односторонньому порядку зміни в перелік Послуг, які надаються Виконавцем та розміщений на Сайті Виконавця, щодо обсягу кожної Послуги, строків її виконання, ціни кожної Послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

  3.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання Послуг Пацієнту.

  3.1.3. Інформувати Пацієнта про зміни щодо Послуг.

  3.1.4. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. Виконавець має право призупинити надання Послуг, якщо Замовником або Пацієнтом не надана інформація, необхідна для надання Послуг, або надана неповна або недостовірна інформація, до моменту надання необхідної інформації.

  3.1.5. Проводити консультації в режимі реального часу і (або) відкладених консультацій (тривалість консультації незалежно від режиму проведення становить до 30 (тридцяти) хвилин з моменту приєднання Спеціаліста і може бути збільшена за погодженням з останнім):

  3.1.5.1 Проведення консультації в режимі реального часу передбачає консультацію, при якій Пацієнт (або його законний представник) безпосередньо взаємодіє зі Спеціалістом.

  3.1.5.2. Проведення консультації в режимі відкладених консультацій передбачає консультацію, при якій Спеціаліст дистанційно вивчає медичні документи Пацієнта і іншу інформацію про стан здоров'я Пацієнта, на підставі чого готує медичний висновок без безпосереднього спілкування з Замовником.

  Консультації в режимі реального часу відбуваються згідно з графіком роботи Виконавця та/або окремих його Спеціалістів.

  3.1.6. Надавати Послуги із застосуванням телемедичних технологій за допомогою Мобільного додатку або телефонного зв’язку.

  3.1.7. Відмовити в наданні Послуг:

  3.1.7.1. Коли надання таких Послуг не передбачено ліцензією Виконавця.

  3.1.7.2. При відсутності необхідних Спеціалістів та (або) обладнання.

  3.1.7.3. При відсутності необхідних показань для надання Послуги.

  3.1.7.4. Якщо захворювання і стан Пацієнта супроводжуються загрозою його життю, вимагають екстреної та невідкладної медичної допомоги, відстрочка надання якої на певний час спричинить за собою погіршення стану Пацієнта, загрозу його життю та здоров'ю.

  3.1.7.5. Якщо надання Послуг з великим ступенем ймовірності може спричинити погіршення стану здоров'я Пацієнта.

  3.1.7.6. У разі несплати Послуг, в тому числі несплати (неповної оплати і (або) прострочення оплати) Послуг, наданих раніше.

  3.1.8. Залучити для надання Послуг медичних фахівців, які не є працівниками Виконавця, в тому числі, залучити медичного працівника сторонньої медичної організації з метою отримання додаткових рекомендацій надання Послуг із застосуванням телемедичних технологій при дистанційній взаємодії медичних працівників між собою з питань оцінки стану здоров'я Пацієнта, уточнення діагнозу, визначення прогнозу і тактики медичного обстеження і призначення рекомендацій. У разі залучення медичного працівника сторонньої медичної організації Виконавець має право надати йому необхідні для виконання зобов'язань за цим Договором дані про пацієнтів.

  3.1.9. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час оформлення Замовлення Пацієнтом та/або Замовником.

  3.1.10. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані Послуги.

   3.2. Виконавець зобов’язується:

  3.2.1. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

  3.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

  3.2.3. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

  3.2.4. Забезпечити Пацієнта/Замовника інформацією, що включає в себе відомості про перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг.

  3.2.5. Виконавець не несе відповідальність за порушення термінів надання Послуг і за інші наслідки, викликані припиненням надання Послуг у разі: відмови Замовника/Пацієнта від погодження Політики конфіденційності, Угоди користувача, Інформаційної згоди (у необхідних випадках) та надання Послуг в тій частині, в якій надійшла відмова, до моменту погодження вищезазначених документів.

  3.2.6. Надати Замовнику/Пацієнту протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту початку консультації медичний висновок за результатами наданих послуг, про що зобов'язується повідомити його шляхом направлення відповідного Push-повідомлення в Мобільному додатку відповідно до зазначених Замовником контактних даних.

  3.2.7. Не надавати третім особам дані про Пацієнтів, в тому числі персональні дані, за винятком випадків, коли це необхідно для виконання вимог чинного законодавства, вимог контролюючих, правоохоронних податкових та інших органів, виконання зобов'язань за цим Договором або іншим договором, вигодонабувачем за яким є Пацієнт, а також у випадках, коли надання даних здійснюється в статистичних чи інших дослідницьких цілях, за умови обов'язкового знеособлення даних перед їх наданням третій особі. Дані, в обсязі, необхідному для досягнення зазначених цілей, можуть надаватися: іншій медичній організації у випадках, передбачених в п.3.1.8 цього Договору, страховій компанії, що надає Пацієнту послуги з медичного страхування, організаціям, що надають  Виконавцю послуги з інформування Замовника про приймання або дослідженні, проведення статистичних та інших досліджень і іншим третім особам, за умови дотримання ними конфіденційності отриманих даних.

  3.2.8. Інформувати Пацієнта у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково.

   3.3. Замовник/Пацієнт має право:

  3.3.1.  Своєчасно та якісно отримати Послуги.

  3.3.2. Отримувати від Виконавця інформацію щодо обсягу та змісту  Послуг.

  3.3.3. Самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, які він бажає отримати в межах цього Договору.

  3.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

  3.3.5. Анулювати Замовлення шляхом направлення письмової заяви Пацієнта протягом строку дії Замовлення у наступному порядку:

  У разі, якщо Замовлення анульоване за заявою Замовника/Пацієнта протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Замовнику/Пацієнту вартості неотриманих Послуг.

  Кошти повертаються Замовнику/Пацієнту на його банківський рахунок, з якого було здійснено оплату на підставі відповідного звернення Замовника.

  3.3.6. Повідомляти свої контактні дані для отримання інформації про надані послуги в електронному вигляді. Сторони визнають достовірним і достатнім для цілей отримання Замовником/Пацієнтом інформації в Мобільному додатку номер мобільного телефону, вказаний ним при реєстрації, а також при першому зверненні до Виконавця по телефону.

  3.3.7. Отримати повну інформацію про Виконавця, обсяг та зміст отриманих Послуг.

   3.4. Замовник/Пацієнт зобов’язується:

  3.4.1. Оплачувати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, які встановлені Договором. Замовник/Пацієнт звільняється від обов'язку по оплаті Послуг, в тій частині, в якій оплата Послуг на користь Пацієнта здійснюється третіми особами.

  3.4.2. До початку безпосереднього надання будь-яких Послуг повідомити Виконавця про перенесені та наявні захворювання Пацієнта, відомі йому протипоказання до застосування будь-яких ліків або процедур, можливі алергічні чи специфічні реакції на продукти харчування, індивідуальні особливості організму та іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

  3.4.3. Надавати повну та достовірну інформацію, а також документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта, в тому числі щодо стану здоров’я.

  3.4.4. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.

  3.4.5. Виконувати всі приписи, призначення, рекомендації Спеціалістів Виконавця.

    4. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

  4.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в чинному Прайс-листі Виконавця на Сайті, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку. Новий Прайс -лист діє з моменту його оприлюднення/оновлення на Сайті Виконавця, якщо не встановлений інший строк.

  4.2. Виконавець не має права змінювати ціну оплаченої Послуги після того, як Замовлення було прийнято Виконавцем, а Пацієнт отримав Push-повідомлення у мобільному додатку на вказаний Замовником/Пацієнтом номер телефону, яке підтверджує прийняття Замовлення Виконавцем.

  4.3. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України — гривні, шляхом здійснення безготівкового платежу під час оформлення Замовлення.

  4.4. Послуги надаються Замовнику/Пацієнту за умови 100% попередньої оплати. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

  4.5. У разі, якщо Замовлення анульоване за письмовою заявою Пацієнта протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Пацієнту вартості неотриманих Послуг.

  4.6. Підтвердженням надання послуг в повному обсязі та належної якості від Виконавця Замовнику є зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця без їх подальшого повернення.

  4.7. Окремо за бажанням Замовника Сторони можуть підписати акт приймання-передачі виконаних робіт.

  4.8. Акт прийому-передачі Послуг у двох примірниках направляється Замовнику, Замовник зобов’язаний повернути підписаний примірник Акту протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання, або у вказаний термін направити Виконавцю мотивовану відмову.

  У випадку, якщо протягом зазначеного строку Виконавець не отримає підписаний Замовником примірник Акту або мотивованої відмови від його підписання, Акт вважається підписаним без зауважень, а Послуги такими, що надані належним чином та у повному обсязі.

   5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  5.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

  5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.

  5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

  5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, відключення електромережі, відключення мережі Інтернет з незалежних від Виконавця обставин, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

  5.5. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Послуг, оплаченого Пацієнтом або третьою стороною.

  5.6. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

  5.7. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Пацієнта матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Пацієнта, і не несе ніякої відповідальності.

  5.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

  5.9. Виконавець звільняється від відповідальності за настання негативних наслідків, що виникли в результаті неповідомлення Замовником необхідної для надання Послуги інформації, відмови від додаткових обстежень, об'єктивно необхідних для надання рекомендацій; невиконання або неналежного виконання Пацієнтом призначень і рекомендацій Спеціалістів, в тому числі вдома; наявності у Пацієнта захворювань, про які Замовник не повідомив Виконавця, і, внаслідок цього, неврахованих спеціалістом при призначенні рекомендацій: наявності у Пацієнта індивідуальної непереносимості і (або) патологічної реакції на лікарські засоби і вживані матеріали, захворювань, виявлених в процесі надання Послуг; наступ негативних наслідків, що виникли в рамках обґрунтованого професійного лікарського ризику.

  5.10. Виконавець несе відповідальність за рекомендації, надані його Спеціалістом в результаті надання Послуг із застосуванням телемедичних технологій, в межах даного ним медичного висновку, отриманням якого була завершена відповідна консультація.

  5.11. При недотриманні Виконавцем умов Договору Замовник має право розірвати його в односторонньому порядку і стягнути з Виконавця вартість оплачених, але не наданих Послуг, з яких віднімаються фактично понесені Виконавцем витрати на надання Послуг.

   6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

  6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

  6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

  6.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

   7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  7.1. Укладаючи цей Договір Замовник/Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та додатків до нього.

  7.2. Замовник/Пацієнт надає дозвіл на збір та обробку персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.

  7.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника/Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Замовник/Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник/Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

  7.4. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Пацієнт, який отримує послугу.

  7.5. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Пацієнтом.

  7.6. Пацієнт підтверджує надання Інформованої згоди пацієнта на проведення діагностики та лікування за формою, затвердженою Наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 шляхом підтвердження Замовлення на сайті Виконавця, а саме:

  - з метою врахування факторів, які можуть впливати на результати надання Послуг повідомив Спеціаліста Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади, хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, іншу суттєву інформацію про стан здоров'я Пацієнта;

  - мав можливість задавати будь-які питання стосовно Послуг, які надаються Виконавцем.

  - погоджується із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»

   7.7. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.

  7.8. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

  7.9. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

   7.10. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця або на сайтах відповідних партнерів Виконавця.

 • Пользовательское соглашение

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМУС»

   Додаток 1

  До Публічного договору про надання платних медичних послуг  

   УГОДА КОРИСТУВАЧА

  УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕМЕДИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

   1. Ця Угода користувача (Умови отримання послуг телемедичного консультування за допомогою Мобільного додатку) (надалі за текстом – «Угода») є додатком до Договору публічної оферти про надання платних медичних послуг (надалі за текстом – «Договір») та є його невід’ємною частиною. Терміни з великої літери, вживаються у значенні, наданому їм в Договорі , якщо інше прямо не випливає з тексту Політики.

  2. Починаючи використання Послуг, шляхом реєстрації у Мобільному додатку, Пацієнт погоджується з нижчевикладеними умовами надання послуг Телемедичного консультування в Мобільному додатку.

  3. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Пацієнт зобов'язаний негайно припинити використання мобільним додатком.

  4. Умови регулюють порядок отримання послуг Телемедичного консультування в Мобільному додатку  та поширюються на всіх його користувачів.

  5. Виконавець залишає за собою право переглядати та змінювати умови Угоди. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

  6. Предметом цієї Угоди є надання доступу до Мобільного додатку, окремих його функцій та надання особистого аккаунту Пацієнта.

  7. Умови по використанню Мобільного додатку наведені в цій Угоді, або можуть бути представлені у вигляді окремих угод, які розміщуються на Сайті Виконавця.

  8. Пацієнт/Замовник зобов'язується не використовувати Мобільний додаток у комерційних цілях без попередньої письмової згоди Виконавця.

  9. Сторони цим погодили, що при використанні Мобільного додатку вони взаємно визнають електронні документи, розміщені на сайті Виконавця, рівнозначними документами на паперових носіях, підписаним власноручним підписом.

  10. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо паролів доступу до аккаунту в Мобільному додатку.

  11. Сторони погодили, що всі дії і електронні документи, зроблені і спрямовані другій Стороні з використанням електронного цифрового підпису першої Сторони, вважаються зробленими і спрямованими першою Стороною.

  12. Електронна взаємодія між Виконавцем та Пацієнтом з використанням Мобільного додатку здійснюється за захищеними протоколам передачі інформації.

  13. Реєструючись у Мобільному додатку Пацієнт підтверджує добровільне волевиявлення щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі.

  14. Під обробкою персональних даних розуміються будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

  15. Обробка персональних даних Пацієнта здійснюється з метою дотримання чинного законодавства і виконання цієї Угоди, а також окремих угодах, розміщених на Сайті Виконавця.

  16. Обробка персональних даних здійснюється із дотриманням умов Політики конфіденційності Виконавця, розміщеної на Сайті Виконавця.

  17. Склад оброблюваних Виконавцем персональних даних Пацієнта залежить від складу відомостей, зазначених Пацієнтом в Мобільному додатку або при отриманні послуг за допомогою Мобільного додатку. Залежно від зазначених умов, до складу персональних даних, які обробляються Товариством, можуть входити, в тому числі, але не виключно:

  • прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, контактний телефон;
  • адреса електронної пошти, псевдонім, фотозображення (фотографія), номер банківської карти, інші дані;
  • дані про звернення по медичну допомогу: відомості про спеціалізацію і Спеціаліста, інші дані, які були повідомлені Пацієнтом;
  • дані, необхідні для отримання медичної допомоги: найменування страхової компанії, відомості про програму добровільного медичного страхування, номер поліса добровільного медичного страхування застрахованої особи;
  • дані, пов'язані з наданою медичною допомогою: відомості про надану медичну допомогу і терміни її надання, відомості про умови і обсязі наданої медичної допомоги, застосовані стандарти медичної допомоги, відомості про фахівців, що зробили медичну допомогу;
  • дані про стан здоров'я: група інвалідності, група і резус-фактор крові, відомості про переносимості лікарських препаратів, інші дані;
  • дані, необхідні для оформлення листа непрацездатності та іншої медичної документації: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце народження, громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце реєстрації, дата реєстрації, місце проживання, тип освіти, тип зайнятості, місце роботи і посаду, серія і номер виданого листка непрацездатності (при наявності);
  • дані, необхідні для підвищення якості обслуговування та послуг: відгуки Пацієнта про зручність Мобільного додатку, якість отриманих послуг, записи телефонних переговорів Поцієнта і співробітників call-центру Виконавця;
  • дані, зроблені Пацієнтом загальнодоступними.

  18. У Мобільному додатку доступні персональні дані Пацієнта, зазначені ним при реєстрації і такі, що використовуються у Мобільному додатку. Для того, щоб у Мобільному додатку мати можливість перегляду персональні данні, пов'язаних з наданими медичними послугами, Пацієнту необхідно пройти процедуру ідентифікації за допомогою мобільного додатку.

  19. Медичні послуги можуть бути надані Пацієнтом Виконавцем або залученими ним третіми особами.

  20.  Для досягнення цілей, визначених у цій Угоді, Виконавець може здійснювати передачу персональних даних Пацієнта третім особам. Передача персональних даних третім особам здійснюється в обсязі, необхідному для цілей їх обробки. До третіх осіб, яким Виконавець може здійснювати передачу персональних даних Пацієнта, відносяться: медичні організації, компанії, що надають послуги по інтеграції інформаційних систем медичних організацій, страхові компанії (у разі надання медичних послуг за полісом добровільного медичного страхування), аптеки, які є партнерами Виконавця (в разі замовлення лікарських препаратів в аптеці), організації, які надають послуги Виконавцю з інформування клієнтів (інформаційні та рекламні повідомлення), операторам зв'язку, організаціям, які надають інформаційні послуги з проведення статистичних та маркетингових досліджень, іншим третім особам, за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.

  21. Обробка персональних даних Виконавцем здійснюється протягом строків, необхідних для досягнення цілей обробки персональних даних, визначених у цій Угоді чи інших договорах і угодах, опублікованих на Сайті, і до закінчення строків зберігання відповідних даних, що визначаються відповідно до чинного законодавства.

  22.  Ця Угода може бути розірвана в будь-який час на підставі письмової заяви Пацієнта, або його законного представника, для цього необхідно: звернутися до Виконавця, ідентифікувати себе як суб'єкта персональних даних, або як законного представника суб'єкта персональних даних, заповнити відповідну заяву та надіслати на адресу електронної пошти Виконавця і слідувати вказівкам працівників Виконавця.

  23. Відомості про порядок обробки та забезпечення безпеки персональних даних Виконавцем наведені в документі «Політика конфіденційності та обробки персональних даних», розміщеному на Сайті Виконавця.

  24.  Пацієнт не має права вимагати внесення будь-яких змін в Мобільний додаток Виконавця чи власний аккаунт.

  25.  Виконавець може в будь-який момент припинити функціонування Мобільного додатку (повністю або тимчасово) без попереднього повідомлення. Виконавець в цьому випадку не несе ніякої відповідальності за припинення доступу до Мобільного додатку.

  26.  Виконавець не несе відповідальність за наслідки, викликані порушенням зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності Пацієнтом, незалежно від того, чи було це порушення було вчинене навмисно або випадково.

  27. Виконавець докладає всі потрібні зусилля, щоб забезпечити точність і безперебійності роботи Мобільного додатку. Вся інформація та матеріали надаються на умовах "як є", без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.

  28. Виконавець не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне зазначення Пацієнтом своїх даних при створенні аккаунту у Мобільному додатку чи безпосередньо при отримання Послуги, а також за всі пов’язані з цим дії.

  29. Інформація на Сайті щодо користування Мобільним додатком постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Виконавець не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність пацієнта отримати оновлення інформації, яка наявна на Сайті Виконавця.

  30. Угода діє з моменту реєстрації Пацієнта у Мобільному додатку і протягом всього періоду використання Мобільного додатку Пацієнтом.

  31. Пацієнт зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Пацієнт зобов'язується негайно припинити використання Мобільного додатку.

  32. Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою або іншими договорами та угодами, розміщеними на Сайті Виконавця, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.